Skip to main content

Phim Vang Sanh

Movies Preview

movies
Phim Vang Sanh


Publication date 2007
Language Vietnamese
Phim dao huu truong biet va dao huu Tue minh vang sanh do Ban Ho Niem Hoa Sen Da Nang thuc hien.
Contact Information www.ChuaTamNguyen.org - www.TamNguyenTemple.org

comment
Reviews

Reviewer: Hue Tri - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - March 13, 2009
Subject: Phim Vãng Sanh
Đấng từ phụ A Di Đà Phật đại từ đại bi nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Phép Phật mầu nhiệm vô biên bất khả tư nghì.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,485
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 13,624
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
by GPVO
movies
eye 34,091
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 35
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by Thich Thong Lai - www.ChuaTamNguyen.org - www.TamNguyenTemple.org
movies
eye 10,137
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 774
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 12
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 204
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 16
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 48
favorite 0
comment 0